Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Sprzedawca – Firma COGER & COGER Sp. z o.o., zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 668 200 5161 , posiadający numer Regon 389709547, KRS 0000912655

 2. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę pod adresem www.textilcenter.eu

 3. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie towarów i usług, gdzie Sprzedawca jest sprzedawcą w rozumieniu ustawy ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), a Klient wg. ww. ustawy jest Kupującym.

 4. Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej częściową zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego,

 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnych w zakresie nabycia towarów lub usług niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

 7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny towarów i usług znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Podane ceny obejmują wszelkie podatki  i opłaty związane z dokonywaną sprzedażą.

 2. Zamówienia na towary i usługi wystawione w Sklepie Internetowym mogą być składane za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub drogą mailową. W sprawie zamówień klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: 516 331 538 lub e-mailem pod adresem: info@textilcenter.eu.

 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostało przyjęte do realizacji, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy, kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Postanowienia tego ustępu nie stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 8. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość niż strona internetowa Serwisu jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Sprzedawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

 

§ 3 Towary

Każdy towar oferowany w Sklepie Internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy lub uzywany.

 

§ 4 Koszty, realizacja zamówienia i termin wysyłki

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 2. Przesyłka dostarczona jest w 3 dni roboczych (w przypadku wybrania produktów z oznaczeniem "dostępny w magazynie"), jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).

 3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem bezpośrednio przed dokonianiem zamówienia

 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż z dniem zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§ 5 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

 3. Płatność z tytułu zawartej umowy powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi z chwilą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§  6 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary i usługi bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 2. Jeżeli dostarczone towary lub usługi są dotknięte wadami, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca w rozsądnym terminie wymieni towary wadliwe na wolne od wad albo usunie wadę towaru lub usługi.

 3. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru lub wykonania usługi w sposób wolny od wad albo zamiast ich wymiany – żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru lub usługi do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 4. Reklamację należy sporządzić na piśmie i powinna ona zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji) Reklamacje można wysłać mailem na adres: info@textilcenter.eu lub na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Oryginał reklamacji dołączyć do przesyłki wraz z reklamowanym przedmiotem.

 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady towaru lub usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 6. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerem telefonu: 516 331 538

 7. W przypadku udzielenia przez producenta towaru gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

 

§  7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl.

 

§  8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: COGER & COGER Sp. z o.o. Milkowice 52 62-730 Dobra lub na adres mailowy info@textilcenter.eu605 404 402

 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od daty na wystawionym dokumencie sprzedaży

 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli:
  a) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego i skutkach jego wykonania, lub
  b) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 9. Towar powinien być zwrócony na adres: COGER & COGER Sp. z o.o. Milkowice 52 62-730 Dobra.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży.

 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów lub usług,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 

 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 

§  9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie „RODO”) oraz w zakresie uzupełniającym – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla procesu realizacji zamówień oraz dla celów marketingowych.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi korzystającymi ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca (zwany dalej jako „Administrator”).

 3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora pod adresem kontaktowym: sklep@odziezrobocza.eu

 4. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 5. Zgodnie z prawem sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe także na potrzeby marketingu usług własnych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. W zakresie niezbędnym do dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowej dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym instytucjom pośredniczącym: Dotpay s. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków; PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań; PayPal Polska sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; Polski Standard Płatności Sp. z o.o., ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa.

 7. W zakresie niezbędnym do dokonania dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym operatorom wykonującym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w zakresie przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, a w szczególności: InPost S.A. - 30-624 Kraków, ul. Malborska 130

 8. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w szczególności w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego (art. 5 ust. 1 lit. e RODO).

 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO). Klient może żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania (art. 16 RODO), Klient ma prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych (art. 17 RODO) bądź ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) w prawem przewidzianych przypadkach. Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO). Klient ma prawo przesłać swoje dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 RODO). Na naruszenie przepisów RODO Klientowi służy skarga do organu nadzorczego bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej (art. 77 RODO).

 10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą Klienta. W celu realizacji zamówień lub dokonania innych czynności prawnych z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezbędne jest wypełnienie obszaru „pola wymagane” ze względu na właściwość świadczonej usługi na odległość i sposób jej rozliczenia fakturą (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 11. Administrator stosuje techniczne środki ochrony danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną poprzez ich kryptograficzne zabezpieczenie protokołem https.

 

§  10 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

 2. W razie wątpliwości postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego żaden sposób  nie naruszają, ani nie ograniczają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), ustawy ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 5. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego w przypadku zaistnienia:
  a) zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy,
  b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
  c) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego  mają na celu dostosowanie treści Regulaminu Sklepu Internetowego  do jego funkcjonalności. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu Sklepu Internetowego, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego . Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu Sklepu Internetowego oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu Sklepu Internetowego  nie zmienia ich treści i warunków.

 6. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez dodatkowych opłat. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 7. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi integralną część Regulaminu.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.